புதுச்சேரி அரசு
நலவழித்துற

விழிப்புணர்வு கையேடுகள்

நீரிழிவு (அல்லது) சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான விழிப்புணர்வு கையேடு

இரத்த அழுத்த நோய் மற்றும் இதய நோயாளிகளுக்கான விழிப்புணர்வு கையேடு

குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் தடுப்பூசி கையேடு